باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی

» کجای دلم :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» مرادریاب ای باران :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» ۱۳٩٢/٩/٢٧ :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» قاصدک :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قاصدک :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» سئوال :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» یلدای من :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» یلدای من :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» ساعت بی عقربه :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» رابطه پرایدوهندوانه :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» طلای ناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» چرا؟ :: ۱۳٩۱/۸/۳
» نقدی برقاصدک :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» پاییزوپادشاهیش :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» سلامی دوباره :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» فقط سلام :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» سلامی دوباره :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
» باز اومدم :: ۱۳۸٤/٥/۱٧
» حضوری دوباره :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۱
» ودوباره ....دل :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
» سلامی دوباره :: ۱۳۸۳/٢/٤
» کمک .کمک :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
» زلزله :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» حقه بازی جديد :: ۱۳۸٢/٩/٢۸
» مجمد علی ابطحی :: ۱۳۸٢/٩/٩
» احوالپرسی :: ۱۳۸٢/۸/٢٧
» اينجا کجاست :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
» منظورت چيه :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
» ماه خدا :: ۱۳۸٢/۸/٧
» آقا متشکرم :: ۱۳۸٢/٧/٢٧
» انتظار :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
» آه از اين راه دراز :: ۱۳۸٢/٧/۱٢
» در کجا؟ :: ۱۳۸٢/٧/٦
» هزينه پلاکارت نويسی :: ۱۳۸٢/٦/٢٦
» بدون شرح :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
» هوش وحواس :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
» کاردل :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
» هوای دل :: ۱۳۸٢/٦/٥
» زبان بی زبانی :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
» يه حالی دارم که نپرس :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» غريب آشنا :: ۱۳۸٢/٥/۱٦
» سخن گفتن وسکوت کردن :: ۱۳۸٢/٥/۱۳
» اديب :: ۱۳۸٢/٤/۳۱
» روشندل :: ۱۳۸٢/٤/٢۸
» گرما گرما گرما :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» نارسيس :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» مرگ پايان کبوتر نيست :: ۱۳۸٢/٤/۱۸
» الان عمل كن :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
» لاله ولادن :: ۱۳۸٢/٤/۱٤
» کمی شعر :: ۱۳۸٢/٤/۱۱
» هيس :: ۱۳۸٢/٤/٩
» مترو وفشارقبر :: ۱۳۸٢/٤/٧
» رئيس جمهور احمق :: ۱۳۸٢/٤/٤
» امروز :: ۱۳۸٢/٤/۳
» بهترين مرحله تکامل :: ۱۳۸٢/۳/۳۱
» کرامت خان مردی با هزار چهره ازهنر :: ۱۳۸٢/۳/٢٥
» برای چه :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
» آخر :: ۱۳۸٢/۳/۱۳
» نشانی ها :: ۱۳۸٢/۳/۱٠
» فقط يکی :: ۱۳۸٢/۳/٦
» سلام ناز :: ۱۳۸٢/٢/۳۱
» کلاشی خير خواهانه :: ۱۳۸٢/٢/٢۸
» مرگ بر .. :: ۱۳۸٢/٢/۱٧
» مرغ همسايه :: ۱۳۸٢/٢/۱٥
» آدمهای يک دنده :: ۱۳۸٢/٢/۱٤
» باز باران :: ۱۳۸٢/٢/۸
» انسان ودشمن :: ۱۳۸٢/٢/٧
» زندگی مار و پله :: ۱۳۸٢/٢/٤
» قرار وبيقراری :: ۱۳۸٢/۱/۳٠
» صدام برگی در دستهاي شيطان :: ۱۳۸٢/۱/٢۸
» باران زای آبی :: ۱۳۸٢/۱/٢٧
» بوسه بر پيشانی شعر وعشق :: ۱۳۸٢/۱/٢٠
» سفرنامه۳ :: ۱۳۸٢/۱/۱٧
» سفرنامه(۲) :: ۱۳۸٢/۱/۱٦
» سفرنامه :: ۱۳۸٢/۱/۱٠
» تبريك عيد :: ۱۳۸٢/۱/٩
» ازدواج مجدد :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٥
» عزاداری :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
» ازدواج مجدد :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٧
» سيستم نظر سنجی :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٥
» کريم خان زند :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۳
» غم وغصه :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
» شورای شهر :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
» حميد مصدق :: ۱۳۸۱/۱٢/٦
» جايزه ما چی شد :: ۱۳۸۱/۱٢/٤
» چه برف زيبايی :: ۱۳۸۱/۱۱/۳٠
» محمد علی بهمنی :: ۱۳۸۱/۱۱/۳٠
» کتاب سوم دين کرد :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٧
» تفاوت ها وشباهتها :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٦
» کی ؟ :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٥
» حجرالاسود :: ۱۳۸۱/۱۱/٧
» ايام حج :: ۱۳۸۱/۱۱/٧
» دوگانگی فرهنگی :: ۱۳۸۱/۱٠/۳٠
» تفاوت راه رفتن من با او :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٩
» کره زمين ۴۶ساله :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۸
» ابرهای علاقه :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۱
» تسبيح :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۸
» کار کار انگليسه! :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٤
» شبيه سازی آدم :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۱
» خوشبختی :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۱
» کليد خوشبختی :: ۱۳۸۱/۱٠/۳
» بدآموزی های تلويزيون :: ۱۳۸۱/۱٠/۳
» بعداز مدتها کمی شعر برای شب يلدا :: ۱۳۸۱/۱٠/۱
» پاسخی جانانه از طر ف دوستان :: ۱۳۸۱/٩/٢٧
» پديده لمپنيزم در جوانان :: ۱۳۸۱/٩/٢٥
» بدون شرح :: ۱۳۸۱/٩/۱۳
» شهيد راه حکمت :: ۱۳۸۱/٩/٥
» علت طرح مسئله :: ۱۳۸۱/٩/٥
» ک سئوال وچند جواب :: ۱۳۸۱/۸/۱۳
» اين شعر از کيست :: ۱۳۸۱/٧/٢٢
» فال قهوه :: ۱۳۸۱/٧/٢٢
» شرايط لينک دادن :: ۱۳۸۱/٧/۱٧
» تصميم بگيريد :: ۱۳۸۱/٧/۱٦
» بازديد عمومی :: ۱۳۸۱/٧/۱٦
» سلامی دوباره :: ۱۳۸۱/٧/۱٥
» قلب من :: ۱۳۸۱/٧/٦
» يد الله رويايی :: ۱۳۸۱/٧/۳
» فروزان پر کشيد :: ۱۳۸۱/٧/۳
» مديريت درشعر فارسی :: ۱۳۸۱/٧/۱
» ماه پيشونی :: ۱۳۸۱/٦/۳۱
» گل بی خار کجا :: ۱۳۸۱/٦/٢٧
» تاملات نابهنگام :: ۱۳۸۱/٦/٢٧
» بوی مهر :: ۱۳۸۱/٦/٢٦
» گلايه :: ۱۳۸۱/٦/٢٤
» شاعران ارسباران :: ۱۳۸۱/٦/٢٤
» قابل توجه خانمها وآقايانيکه لباس قرضی می گيرند :: ۱۳۸۱/٦/٢۳
» اين شعر نميدونم از کيست :: ۱۳۸۱/٦/٢۳
» قابل توجه کسانی که از مرگ می ترسند :: ۱۳۸۱/٦/٢۳
» شامورتی بازی :: ۱۳۸۱/٦/۱٩
» بدون شرح :: ۱۳۸۱/٦/۱٩
» اخوان ثالث :: ۱۳۸۱/٦/۱٩
» شاعران ارسباران :: ۱۳۸۱/٦/۱٧
» ديشب :: ۱۳۸۱/٦/۱٧
» دشمنت را بشناس :: ۱۳۸۱/٦/۱٦
» شعبان بی مخ :: ۱۳۸۱/٦/۱۳
» کانت :: ۱۳۸۱/٦/۱۳
» تنفرمن :: ۱۳۸۱/٦/۱۳
» نيچه :: ۱۳۸۱/٦/۱٠
» ه. ا.سايه :: ۱۳۸۱/٦/٩
» حرفهای ناگفته :: ۱۳۸۱/٦/٦
» سلام :: ۱۳۸۱/٦/٥
» چه خبر :: ۱۳۸۱/٥/٢۳
» عشق همچنان می تازد :: ۱۳۸۱/٥/۱٦
» چه بگويم؟ :: ۱۳۸۱/٥/۱٤
» ارسباران :: ۱۳۸۱/٥/۱۳
» انحمن های ادبی شعر :: ۱۳۸۱/٥/۱٠
» باشاعران فرهنگ سرای انديشه :: ۱۳۸۱/٥/۸
» بی تو :: ۱۳۸۱/٥/۳
» شاعران ارسباران :: ۱۳۸۱/٤/۳۱
» با شمس لنگرودی :: ۱۳۸۱/٤/٢٦
» ای سوسن هزار ساله :: ۱۳۸۱/٤/٢٤
» نيمه ديوانه :: ۱۳۸۱/٤/٢٠
» انجمن ادبی کتابخانه عظيمی :: ۱۳۸۱/٤/۱٥
» عاشق شدن در دی ماه مردن به وقت شهريور :: ۱۳۸۱/٤/۱٥
» کوچه :: ۱۳۸۱/٤/۱۳
» لئوناردو کوهن :: ۱۳۸۱/٤/۱۳
» سلام همسايه :: ۱۳۸۱/٤/۱٠
» ارسباران :: ۱۳۸۱/٤/۸
» تبليغات( قابل توجه آقای لاريجانی) :: ۱۳۸۱/٤/۸
» شفيعی کدکنی :: ۱۳۸۱/٤/٥
» فرهنگسرا انديشه :: ۱۳۸۱/٤/٥
» يانيس ريتسوس :: ۱۳۸۱/٤/٤
» آويزه گوش :: ۱۳۸۱/٤/٤
» عشق كهنه :: ۱۳۸۱/٤/٤
» چه خبر :: ۱۳۸۱/٤/٤
» گوگل :: ۱۳۸۱/٤/٢
» گزارش ارسباران :: ۱۳۸۱/٤/٢
» شعری ازسعدی :: ۱۳۸۱/۳/۳۱
» مردها :: ۱۳۸۱/۳/۳٠
» خبر :: ۱۳۸۱/۳/٢٩
» کلمه بی نان :: ۱۳۸۱/۳/٢۸
» برای پدر :: ۱۳۸۱/۳/٢٧
» خواندنی :: ۱۳۸۱/۳/٢٦
» گزارش انجمن ادبی :: ۱۳۸۱/۳/٢٥
» سعدي :: ۱۳۸۱/۳/٢٥
» عاشقی :: ۱۳۸۱/۳/٢۳
» خانه من :: ۱۳۸۱/۳/٢۱
» نويسندگان :: ۱۳۸۱/۳/٢۱
» سلام همسايه :: ۱۳۸۱/۳/٢۱
» آدم کوتوله ها(واقعيتی غير قابل باور ياباوری غير وا :: ۱۳۸۱/۳/٢٠
» سلام وتشکر :: ۱۳۸۱/۳/٢٠


Design By : Pichak