باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی

در مطلب قبلی که گفته بودم يکی بياد يه حرف تازه تر بگه بعضی از دوستان ضمن اظهار لطف درخواست کردندويژگيها٬نشانه هاوقالبهای يک حرف تازه را بگم دراين ميانبارون عزيزچيزی گفت که ازهمين استفاده ميکنم ونشانيهای يک حرف تازه را ميگم. بارون گفت: نترس وجلوتر بيا///اين حرف مرا ياد يک جريان از شيخ ابوسعيد ابوالخير انداخت...ميگويند شيخ ميخواست در جايی سخنرانی کند جمعيت زيادی برای شنيدن سخنان شيخ آمده بودند به طوريکه جا ی نشستن برای افرادی که تازه ميرسيدن کم بود .مجری برنامه قبل از سخنرانی شيخ گفت :هرکس می خواهد سخنان شيخ را بشنود برای رضای خدا يک قدم به جلو بيايد..مردم برای اينکه برای تازه وارد ها جا يی چهت نشستن بوجود بيايد کمی جلوتر آمدند.وشيخ شروع به صحبت کردن کردوگفت:آنچه من می خواستم بگويم مجری برنامه در يک کلمه گفت وآن اين است که برای رضای خدايک قدم به جلو بياييد.والسلام.......
آری حرکت به جلوآن هم يک قدم.. اگر همه مردم فقط يک قدم به جلو بيايند آنهم برای رضای خدا که رضايت جمع درآن مستتر می باشددنيا گلستان خواهد شدسکون ٬نشستن ٬به افقهای دور نگاه نکردن و تکرارمکررات مارا خواب می کند..
پس يکی از ويژگيهای حرف تازه فراخواندن ما به جلو می باشدوبه قول بارون نترس وجلو بيا
به نظر شما يه حرف تازه ديگه چه نشانيهايی دارد؟
نوشته شده در ۱۳۸٢/۳/۱٠ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ توسط تیام ب نظرات ()


Design By : Pichak