باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی

معلم ادبياتاز ما انشايی خواسته که موضوع آن اين است
برای چه می نويسيد
باور کنيدخدا هم نويسنده است اگر فرض کنيم تمام اين کهکشانها وبلاگهای خداهستند هرروز اين وبلاگهارا آپتوديت ميکنه اگر بخواهيم علت نوشتن خودرا بيابيم بايد اول بدانيم خدا چرا می نويسد وچگونه می نويسدواز چه شگردهايی برای نوشتن استفاده ميکند؟
خدا اولين باری که مشق آدم را می نوشت برای فرشته ها توضيح دادکه ميخواهم خودم را معرفی کنم وبا نوشته های ديگرش که هميشه اين نوشته هارا به روز ميکندخودش را بيشتر معرفی ميکرداگر سری به وبلاگ نباتات بزنيم چه شاهکارهايی خواهيم ديد؟وبلاگ جنگلها٬ وبلاگ درياها٬ وبلاگ آسمانها٬ ستاره ها٬ سياره ها٬حشرات٬ حيوانات و..... که هرکدام از ديگری بهتر است...
حالا ما درمقابل اين همه عظمت نقطه ای هستيم که می توانيم در مورد اين نوشته ها نظر بدهيم تحليل ونتيجه گيری کنيم وخودمان وبلاک درست کنيم.
شاعر ميگويد : تا مرد سخن نگفته باشد...عيب وهنرش نهفته باشد...خدا هم ميگويد من گنج پنهانی بودم که ميخواستم خودم را آشکار کنم يعنی هنر نهفته خودرا برملا سازد.
پس يکی از دلائل هنر نمايی ما اين است که اين کار را ازخدا ياد گرفتيم وبه صورت ذاتی در نهاد همه ما وجود دارد چون خدا از روح خودش در ما دميده است هر هنری که از خود نشان دهيم مربوط به ايشان است وهر کار پستی که انجام بدهيم مربوط به قسمت خاکی مامی باشد.
دوم اينکه چون خدا زيباست وزيبايی هارا دوست داردگرايش ماهم به زيبايی هايک امر خدايی است سوم اينکه چون اوج وغايت تکامل در خدا می باشداگر ما عملکرد خدايی داشته باشيم به سوی تکامل قدم برمی داريم واين نوشته های ما ٬گامی به سوی تکامل وحرکت به جلوخواهد بودچهارم اينکه چون خدا آزاد است وزيرهيچ قيد وبندی نمی رودماهم می خواهيم مثل خدا نشان دهيم که آزاديم وهيچ رويکردی به جز خدا نداريم پنجم اينکه خدا چون زنده و (حی) است ما هم می نويسيم تا نشان دهيم که زنده ايم ونمرديم ششم اينکه چون خدا از خود هرچه داردمی بخشد رحمان ورحيم است ماهم هرچه داريم می خواهيم با ديگران تقسيم کنيم واز او يادگرفتيم به ديگران عشق بورزيم...
ولی خدا به گونه ای می نويسد که همه می فهمندوهمه به اندازه درکشان برداشت می کنند اينقدر ساده نوشت که:نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت...به غمزه مسئله آموز صد مدرس شدشما برای چه می نويسيد؟
نوشته شده در ۱۳۸٢/۳/۱۸ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ توسط تیام ب نظرات ()


Design By : Pichak