کار کار انگليسه!

اين انگليس چه بلايی سر اين مملکت أورده که اين پير مردها هر اتفاقی می افته ميگن کار انگليسه.يکی از اين پير مردها ديروز توی اتوبوس می گفت :اين انگليسيها از زمان شاه اسماعيل صفوی پاشون به اين مملکت باز شد يعنی بيش از ششصد سال پيش وارد کشور ما شدند واز اونوقت ديگه ما آب خوش از گلومون پايين نرفت با تربيت ونفوذ فراماسونها در پست های کليدی هر برنامه ای که داشت پياده کرد که قصه اش خيلی طولانيه ..ميگم نکنه اين وبلاگنويسی هم کار انگليسه؟ ۰

/ 0 نظر / 13 بازدید