تفاوت ها وشباهتها

سيد ابراهيم نبویبا اين نکته سنجی هاش منو کشته....در نوشته اخير خود شباهت ها وتفاوت های جبهه مشارکتی ها وکارگزاران را گفته است
شباهت ها:
۱- هردو جريان هر جا می روند ساير هم ولايتی هارا با خود می برند.
۲- هر دو علاقه زيادی به کانون گرم خانواده دارند وهرجا را می گيرند پر خاله هاشان را فراموش نمی کنند.
۳- هردو وقتی قدرت را از دست می دهند دمکرات می شوند.
۴- هردو شان بلدنداز سياست پول در بياورند.
۵- هردو شان به يک اندازه به مردم اعتماد دارند.
۶- مشارکتی ها اکثريت دارند وکارگزاران اقليت دارند هردو هم ار اين موضوع بی اطلاعند.
تفاوت ها:
۱- لهجه کارگزاران غليظ تر از مشارکتی هاست.
۲- فاصله يزد تا تهران کمتر از فاصله رفسنجان تا تهران است.
۳- کار گزاران به راست غش می کنند اما مشارکتی ها به چپ غش می کنند.
۴- کارگزاران متهم می شوند اما مشارکتی ها محکوم می شوند.
۵- کارگزاران قدرت دارند اما مشارکتی ها فکر می کنند قدرت دارند.
۶- کارگزاران بدون اينکه سرو صدا کنند کارشان را می کنند اما مشارکتی ها بدون اينکه کار کنند سروصدا می کنند.
۷- کارگزاران باطن شان چپ وظاهرشان راست است اما مشارکتی ها باطن شان راست وظاهرشان چپ است.
۸- کارگزاران از حداقل قدرت حداکثر استفاده را می کنندامامشارکتی ها از حداکثر قدرت حداقل استفاده را نی کنند.
۹-کارگزاران از تعدادی مدير اجرايی برای کار سياسی استفاده می کنند اما مشارکتی ها از تعدادی مدير سياسی برای کار اجرايی اسفاده می کنند.

/ 3 نظر / 12 بازدید
مهري

شما هم که از اون نکته سنج ترين ....!

ravi

آقای نبوی خيلی حرف می زنه کار دست خودش نده؟

rebel

واقعا اين نبوی معرکه است. باور کن که عين حقيقته!...از بابت لينک ممنونم.