دشمنت را بشناس

ادوارد شرلی جاسوس سيا درکتاب خاطرات خود بنام (دشمنت را بشناس) می گويد
ايرانی ها وقتی که خوب صحبت می کنندآدم را به وجد می آورند اميران عثمانی از ترس آنکه زيبايی زبان فارسی(زبان ديپلماتيک جهان اسلام در قرون وسطی) فرزندان سنی خودرا به آيين شيعه رايج در ايران متمايل نکند آنان را تا پيش از پانزده سالگی از آموختن اين زبان باز می داشتند زبان فارسی از <<مصوت های >>کشيده وپی درپی و<<صامت های >>محکم غنی است واين قابليت را دارد که سخن روزمره راهم به صورت يک شعر حماسی در آورد.
36320.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید