بدآموزی های تلويزيون

8.jpgخيلی از رفتارهای اجتماعی وخرده فرهنگها توسط تلويزيون اين جعبه جادويی بوجود می آيد شايد خيلی از مشکلات از همين جعبه آغاز می شود واگر مديريت درستی داشته باشدبسياری از مسائل خودبه خود از همين طريق حل خواهد شد.
ديشب تلويزيون فيلمی را نشان داد که سه مورد خلاف قانون وعرف را غير مستقيم آموزش می داد(در فيلم دنيای شيرين دريا)۱ـ سوار شدن در عقب وانت بار ٬ کاری خلاف قانون است وبارها در تلويزيون اين مسئله تذکر داده شده است. ولی در فيلم داستانی ديروز خانواده ای را نشان می داد که می خواستند به تفريح بروند وهمه عقب وانت نشسته بودند...۲ـ دوپشته وسه پشته سوار شدن بر تر ک موتور کاری خلاف وخطرناک است ولی اين عمل هم در اين فيلم به صورت يک کار خوب نشان داده شد۳-کسی که به شما سلام می کندبايدبه نحو بهتری جواب سلام اورا بدهيد واين مسئله خيلی تاکيد شده است اما در اين فيلم جواب سلام با سلام خالی جواب داده می شد..........
شايد برخی بگويند: ای بابا شما ديگه خيلی مته به خشخاش می گذاريد ولی باور کنيد خيلی از مصائبی که داريم به خاطر عدم توجه به همين مسائل ريز است که بعضی از آنها توسط تلويزيون آموزش داده می شودومن قبلا هم در اين مورد مطالبی را نوشته بودم واين مسائل مشتی است ازنمونه خروار !!!!!! masquerade_thumb.gif

/ 1 نظر / 13 بازدید