نقدی برقاصدک

 

کاری از: سید سجادحسینی

فیلم قاصدک ظاهرا اولین کارآقای حسینی میباشدوباید
اذعان داشت باتوجه به سن وتجربه ایشان کاری درخورتوجه وقابل بررسی خواهدبود.گرچه دراین کاریک موضوع تکراری به آن نگاه جدیدی  شده است ولی برای شروع بهتربود پردازش بهتری برمتن انجام میگرفت.گذشته ازمشکلاتی که درفیلمبرداری وتدوین بود چندمسئله ازنظرتکنیکی ازارزش کارکسرنمود.اول اینکه وجودهاجر درفیلم  خیلی کمرنگ انجام گرفت که یا بایستی نقش بیشتری را درفیلم بازی میکرد یااینکه اگرنبود هیچ اتفاقی نمی افتاد به عبارتی بود ونبودش هیچ مشکلی برای فیلم ایجادنمیکرد. ثانیا آمدن طاها بدون هیچ پرداخت ومقدمه ودلیل
خاصی نزدحاج خانوم آنهم بادسته گل تعجب مخاطب رابرمیانگیزدولازم بودآشنایی آنهابایک اتفاق صورت میگرفت سپس به گل دادن وارتباط بیشترادامه پیدا میکرد  گذشته ازاینکه طاها درجلسه اول موهای کوتاه وابروهای قلم کشیده داشت ودرجلسه بعدباموهای بلند وابروهای بدون قلم ظاهرشد.بااینکه شخصیت حاج خانوم یک شخصیت مذهبی نشان داده شده بود ولی ساعت 7صبح ازخواب بیدارشد که حداقل بااذان صبح باید بیدارمیشد ونمازش درآنوقت نشان داده میشد.

موقعی که میخواهد نماز بخواند تمام لامپهاراخاموش میکند که گذشته ازاینکه
ضرورتی نداشت اینطور تداعی میشودکه نماز یعنی پیش به سوی تاریکی وظلمت! بهتر بودیک فلاش بک از بازی باسپهر انجام میگرفت تامخاطب با اوبیشترآشنا میشد. اگرترجمه شعری که حاج خانوم میخواند به صورت زیرنویس نوشته میشدبرارزش کار می افزود.. درپایان فیلم رابه مادربزرگی تقدیم میکندکه رادیورا بجای تلویزیون روشن میکند... اولادرفیلم نشان میدهید که تلویزیون راروشن میکند ثانیا تفاوتی ندارد هردوی آنها نشانگر تمدن جدیدمیباشد..البته طاها بعنوان یک بازیگر خیلی قشنگ بازی میکرداگر ادامه بدهددرآینده بازیگرخوبی خواهد شدولی بطورکلی مشکلاتی درفیلم برداری  دیالوگها شخصیت پردازی وصداگذاری وجوددارد که احتیاج به کار وتجربه بیشتر درآینده خواهدداشت.
درپایان به شماخسته نباشید میگیم وامیدواریم درآینده شاهد کارهای بهتری
ازشماباشیم.     22/7/1391

/ 2 نظر / 10 بازدید

سلام.به نظر من نمی توان تنها با خاموش کردن لامپ ها این نتیجه فوق فلسفی راگرفت که نماز یعنی پیش به سوی تاریکی و همچنین من افراد بسیار زیادی را میشناسم که راحتر هستند درتاریکی نماز بخواند (به ویژه افراد پیر) و نمی توان گفت که آنها اعتقاد دارند نماز یعنی پیش به سوی تاریکی!

محمد

سلام من هم با نظر قبلی موافقم اما به طور کل واقعا به مطالب جالب و خوبی اشاره کردید ولی من فکر میکنم که بخش عمده ای از گنگی های فیلم به خاطر کامل نشدن داستان در نمای دوربین بوده است. باران شیلنگی اش هم خیلی تابلو بود. فکر می کنم ارزش داشته باشد که یک بار دیگر به طور کامل باز سازی شود. ممنون