چشم ودلم سخت بارانی وبی هواست...بازهوای باتوبودنم دراین هواست....دیشب بخواب باغ آمدی رفتی چه زود....اماهنوزبوی تودرمیان غنچه هاست....ای ترجمان سکوت هردولبهایم....بخوان مراکه دست ودلم پای درهواست(تیام باهنر)

/ 0 نظر / 14 بازدید