شامورتی بازی

Krishnamurti3.jpg
شامورتی بازی ميدونيد يعنی چه؟
اگه نميدونيد کتابهای کريشنا مورتی رابخوانيد تا ياد بگيريد اين آقا يک نويسنده وسخنران هندی الاصل است که در کشورهای مختلف سخنرانی داشته است به هيچ چيز وهيچ کس معتقد نيست ولی يکی از ان زبان باز های حرفه ای است هرکه می خواهد سفسطه بازی را ياد بگيرد کتابهای ايشان رابخواند مخصوصا اين کتاب فراسوی خشونت را که محمد جعفرمصفا ترجمه کرده است.صداوتصوير شامورتی و جلسه پرسش وپاسخ شامورتی

/ 3 نظر / 18 بازدید