شعبان بی مخ

تو کتاب خاطرات شعبان جعغری آقا شعبان يه شعر از سيد مصطفی فخرايی ميگه شما هم بدونيد بد نيست
4.gif
شيره وترياک عمرو ومال روکم ميکنه
بنگ ومنگ وباده دفع غصه وغم ميکنه
می بخور با دوستان واز پی افيون مرو
چونکه افيون شخص را با چرت همدم می کنه
شخص بنگی در شب مهتاب بردارد چو گام
سايه خودرا ببيند بی خرد رم ميکنه
شخص ترياکي بگيرد چون به کف گرز گران
پای منقل جنگ با سهراب ورستم می کنه
جای اينهاصبح ورزش کن که ورزش در عوض
سستی اعصاب را چون سنگ محکم ميکنه
f.gif
قابل توجه منقلی هاshaban_jafari.jpg01iran.3.184.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید