کانت

دوره روشنگری دوره استقرار تدريجی عقل به جای دين يا استقرار دين عقلانی به جای دين الوهی است. نيروی محرکه جامعه دراين دوره از دين به عقل منتقل می شودوحجيت دينی جای خودرابه عقل فردی می دهدوجزميت جای خودرا به نقادی می سپاردتحولات اين دوره را می تواندر جدول زير نشان داد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دين...تبديل به .....عقل
جزميت.....//....نقادی
الوهيت......//....انسانيت
حجيت دينی.//فهم شخصي
ايمان..........//...سنجش
تسليم.........//تصميم
وابستگی.....//استقلال
عشق ........//عشق به انسان
نظر ورزی.....//..اقدام عملی
اجبار جمعی..//آزادی فردی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نظر شما کانت درست ميگه؟kant.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید