ايام حج

درا ين ايام حاجيان دل به سوی خانه خدا می دهند وراهی بيت الله الحرام می شوند.يادا ين شعر افتادم......کعبه جز سنگ سياه نيست که ره گم نشود.....حاجی احرام دگربند اگر طالب فيضي......شخصی می گفت:يکنفر که از مکه برمی گشت باخودش يک تلويزيون رنگی آورده بوديک أدم زرنگ روی آن تلويزيون نوشته بود مقصود تويی کعبه وبتخانه بهانه است!
02.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید