عاشق شدن در دی ماه مردن به وقت شهريور

سيدعلی صالحی شاعر (شعر گفتار)يکی از محدود شاعرانی است که درسالهای اخير کتابهای
آن فروش فوق العاده ای داشته است شعر صالحی مملو از احساس٫ عاطفه وانبوه کلمات و واژگان پرداخت شده است توصيه ميکنم هرکس که می خواهد شعربگويد حتما ساعتی چند يکی از کتابهای شعر صالحی را بخواند چون کلمات در ذهن شما پرداخت وصيقلی می شوند وآماده می شوی برای شعر گفتن برخی از دوستان می گويند شعر صالحی چيزی برای گفتن ندارد من می گويم شعر صالحی يک راز عاشقانه ويک سکوت مقدس درون آن نهفته است به قول خودش:
گفتند :بس است!
گمان نمی کنی که در انکار عشق
تو صاحب سکوت مقدسی؟
گفتم انکار نمی کنم.
***************
چرا به ياد نمی آورم ؟ جنبش خاموش خوابهای ماه
توهم ديدار کسی در انتهای جهان
تعبيرغزلی از حافظ
وسئوالی ساده از کودک يتيم٫ گويا اواسط زمستان بود
که من راه خانه ای را گم کردم
من از شمارش پله ها هنوز می ترسم
چرا به ياد نمی آورم؟زاده شدن بر زمهرير خشت
زيست بر سر سرنيزه
والوداع گلی گمنام در شبی از بادهای بی نشان
دريغا تقدير مشترک
همه اين روندگان ساده می دانند
آب های بلاد من از شمال رو به جنوب می روند
باران تجريش هميشه سيل ری را رقم می زند............مصاحبه ايران با سيد علي صالحي0506-02a.gif

/ 0 نظر / 25 بازدید