علت طرح مسئله

اگر شما با يک بحران مواجه شويد چه می کنيد آن مار که قبلا در موردش صحبت کردم می تواند يک بحران يا يک مشکل خانوادگی باشدکه هرکس به يک صورت باآن مشکل برخورد می کند هرچه واقع بينانه تر باآن مسئله برخورد کنيم به راحتی می توانيم برآن غلبه کنيم ولی بايد اين را بدانيم که نبايد هميشه به دنبال ساده ترين راه وشيوه های رايج ودم دستی برويم واز هزينه هايی که بايد بپردازيم نترسيم چراکه ممکن است به خاطر يک خرج کم مشکل را بدتر کنيم دور انديشی ومشورت لازمه برخورد با هر بحرانی است که از آن بحران بتوانيم به نفع خود استفاده کنيم

/ 0 نظر / 8 بازدید