فروزان پر کشيد

برای اولين بار ديروز رفتيم مراسم ختم يکی از هم وبلاگی هايمان چقدر سخت بودخيلی از بچه هايی که وبلاگ داشتند آمده بودند بعضی همديگر را می شناختند وبعضی هم تيپ انها مشخص بود که چه کاره اند ولی به عنوان يک پديده جديد کلمه هم وبلاگی معنی پيداکردشايد هم اين کلمه جديد را که من ساختم بعد ها به اسم من ثبت شود که اولين بار در ايران کلمه
(هم وبلاگی)را در ايران شخصی به نام تيام به کار برد شما نميدونيد اولين کسی که کلمه همشهری٫همولايتی٫را بکار برد چه کسی بود ولی اين امتياز را داريد که ميدانيد اولين کسی که کلمه هم وبلاگی را بکار برد من بودم

/ 0 نظر / 5 بازدید